Záväzky Akadémie FC Nitra sú už minulosťou.

Rozhovor s ekonomickým manažérom Občianskeho združenia FC Nitra – mládež Petrom Barátom.

Občianske združenie FC Nitra mládež rozvíja svoju činnosť už tretí mesiac, ako by ste hodnotili toto obdobie ?

Základná vízia spolupráce občianskeho združenie s klubom bola jasná obom stranám od začiatku.  Snahou bolo oddeliť financovanie mládeže od financovania veľkého klubu, tak aby sa  sprehľadnil  tok peňažných prostriedkov do mládeže . V súčasnosti  je mládež financovaná z troch zdrojov :  príspevkami rodičov , sponzorskými darmi a samotným klubom.

Na strane klubu zostala doprava a materiálno- technické zabezpečenie.

Z príspevkov rodičov a sponzorských darov  sú financované  platy mládežníckych trénerov a ich  asistentov.

Verím, že  v rozumnom  čase budú  odstránené aj  trecie plochy,  medzi mestom a klubom a do financovania akadémie sa zapojí aj mesto.   Ja , osobne,  takýto  záujem zo strany mesta vnímam.  V súčasnosti  je  však vo vzťahu „ mesto a klub´´ , až príliš veľa ale  …

 

V akom stave sú  v súčasnosti  záväzky voči mládežníckym trénerom  ?

K dnešnému dňu nemá klub,  zásluhou vzájomnej  spolupráce občianskeho združenia  a manažmentu   klubu , voči  svojim mládežníckym trénerom žiadne záväzky.  Združenie začalo svoju činnosť  k   1.7.2021.  Riešili sme zatiaľ  dva riadne  výplatné termíny a staré dlhy voči   aktívnym trénerom akadémie.   Už druhý mesiac dostávajú tréneri mládeže peniaze v riadnom výplatnom termíne  a boli im vyrovnané všetky staré dlhy.   Spolupráca združenia a klubu   dáva  zmysel.

 

Takže ste spokojní ?

 

Ale, áno.  Určite áno.  Chceme sa však pozerať ďalej . Vyriešili sme  základňu , to bola proste povinnosť, ale musíme sa začať   pozerať na nadstavbu,  na to, ako skvalitniť a zatraktívniť akadémiu.

 

Máme na to zdroje ?

 

Treba si   na rovinu povedať,  že na naplnenie našich predstáv ,  pravdepodobne   súčasný systém financovania stačiť nebude.

Naším cieľom  je  zmluvne si  podchytiť   záujmových hráčov akadémie , tak  aby nám neodchádzali za drobné ku konkurencii.   Hrať  kvalitné zahraničné turnaje.  Umožniť  trénerom  stáže  v špičkových  zahraničných akadémiách.  Rovnako by sme  chceli  začať s  jazykovým vzdelávaním hráčov, pokiaľ bude o to z ich strany záujem.  Takže plánov by bolo veľa. Nedá  sa to však realizovať bez širšej podpory.   Určite  potrebujeme   získať dôveru a podporu mesta. Bez nej sa nám budú ciele  napĺňať   len ťažko.

Verím, že máme  našliapnuté  správnym smerom.  Bez podpory samosprávy  však  nie je možné  na Slovensku vybudovať  úspešnú akadémiu.   V slovenských podmienkach to inak nejde.

 

Neriešite však v rámci združenia len platy mládežníckych trénerov….. ?

Nie , vďaka spolupráci združenia a niektorých  rodičov pripravujeme výmenu granulátu na umelom ihrisku.  Mal by sa meniť každé dva roky. Kĺby hráčov toľko netrpia  a predĺži sa nám  životnosť umelej trávy.   Jedná sa o investíciu cca 5000.-Eur, tá  však bude hradená výlučne  zo sponzorských zdrojov.   Vyplatil i sme  tiež časť platieb za telocvične a internáty , snažíme sa byť klubu osožný tam, kde je to treba a kde pomôcť dokážeme.

 

 

Takže aké ciele má  teraz  pred sebou  združenie FC Nitra mládež ?

Treba si uvedomiť v akých podmienkach pracujeme, v akej zložitej situácii sa nachádza  klub.         Klub  v posledných mesiacoch pravdepodobne   prežíval  svoje najťažšie obdobie v  histórii. Problémy sa tu kopili bezmála celú dekádu, až sa prerazilo dno . Tých problémov bolo v klube neúrekom. V takejto situácii je takmer malým zázrakom, že sa akadémia vrátila do normálu.  Hráči  a tréneri  trénujú,  a tréneri  dostávajú načas mzdy . Naším  prvým cieľom  bolo,  vrátiť sa  k normálu .  K obyčajnej slušnosti .   Cieľ však určite máme.  Chceli by sme  spoločne s klubom  vytvoriť v akadémií  také podmienky , aby nám talentovaní hráči  neodchádzali, ale prichádzali k nám.

Na to však bude  treba   veľa práce a trpezlivosti.

Disponujeme však  kvalitnými trénermi . Máme tradíciu a skúsenosti.  Klub vždy považoval akadémiu za svoju dôležitú súčasť. Tieto atribúty  mnohým akadémiám  chýbajú.  Nemali by sme sa báť stretu s konkurenciou, máme s  akými zbraňami bojovať.

 

Takže ste nakoniec optimista ?

Áno.

Klub mal veľké problémy, ale snaží sa z nich  dostať.

Veď sa pozrime na nedávnu minulosť , na  to čo sa odohrávalo  okolo akadémie.

Na konci odvolacieho , licenčného konania,   akadémia prežila prakticky  klinickú smrť. Reálne stála 24 hodín od svojho  zániku.  Nakoniec sa nám podarilo  spoločnou   angažovanosťou niekoľkých ľudí a šéftrénera  mládeže Igora  Dema  , katastrofu odvrátiť . Klub v tom čase dlžil  na poistnom , viac než   20 000.-Eur,   bol natoľko vyčerpaný splácaním starých   dlhov,  že v rámci klubu  neboli žiadne  reálne možnosti  na úhradu tohto záväzku. Neexistoval žiadny sponzor, ochotný pomôcť v tejto situácii.    Pred akadémiou stála už len Hamletovská otázka.   Ale podarilo sa …

Potom   sa začala akadémia rúcať personálne. Začal  hromadný  exodus  trénerov a  časti hráčov.      Jednoducho panika, kam sa človek pozrel.   Akadémia ustála aj toto.  Vo finále sa Igorovi Demovi  podarilo akadémiu obsadiť   výraznými  trénerskými  persónami.  Výsledok je dnes taký , že v akadémii  žiadny personálny deficit  nepociťujeme.

Ale tých hráčov je škoda ….

 

 

Akadémia prešla  ťažkým obdobím, ale nepoložilo ju to,  a  z tohto  pramení  aj môj optimizmus.

Patrí sa mi na záver poďakovať všetkým hráčom, trénerom a rodičom, ktorí sa v ťažkých  časoch neotočili k akadémii chrbtom, naopak  snažili sa ju dennodenne   podporovať. A tiež majoritnému akcionárovi a manažmentu klubu, ktorí sú maximálne ústretoví k našim požiadavkám.

Treba poďakovať sponzorom akadémie, ich príspevky sú pre nás veľmi, veľmi  dôležité a pomáhajú nám prežiť a napĺňať naše ciele.

 

 

 

Komentáre