Peter Hammer a Nikolai Schwarz chceli kúpiť náš klub so 112 ročnou históriou na neexistujúcu spoločnosť!

Súčasné vedenie FC Nitra a.s., zastupujúce aktuálneho

majoritného akcionára, považuje za potrebné

vyjadriť sa k zavádzajúcim, nepresným a pravdu

skresľujúcim informáciám, publikovaným v médiách (najmä MY Nitrianske Noviny) a poslednému mediálnemu výstupu p. Petra Hammera v internetovom denníku šport.aktuality.sk.

 

FC Nitra a.s už nebude ďalej tolerovať žiadne mediálne vyjadrenia smerujúce k poškodeniu dobrého mena futbalového klubu FC Nitra a.s. a jeho majoritného akcionára a bude sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami.

 

 

 • Áno, Pán Hammer a p. Schwarz mali v prvej fáze od 1.1.2021 do 31.3. 2021 zabezpečovať finančne, personálne a športovo chod FC Nitra a.s. s tým, že k 31.3.2021 sa stanú majoritnými akcionármi klubu (po zaplatení časti kúpnej ceny k 31.3.2021);
 • Áno, Pán Henrich Benčík a pán Michal Ivan, inštalovaní do funkcií športový riaditeľ, resp. generálny manažér nie sú  nijakou právnou väzbou viazaní ku klubu FC Nitra, a.s, hoci od 1. januára 2021 na verejnosti vystupujú ako oprávnení funkcionári klubu a viaceré ich aktivity výrazne presahujú kompetencie designovaných, ale zmluvne exaktne neuvedených funkcionárov. Zároveň nemohli byť dvaja menovaní prezentovaní pred orgánmi SFZ v príslušných funkciách, v ktorých však verejne vystupujú, do 15. marca 2021, ako si to vyžaduje licenčné konanie SFZ pre sezónu 2021/2022. Pre uvedené licenčné konanie je nutné, aby bola právoplatne obsadená aj pozícia finančného riaditeľa v štruktúre klubu. FC Nitra a.s. nemala túto funkciu, spadajúcej do gescie nemeckého prevádzkovateľa, momentálne obsadenú, čo bolo z pohľadu licenčného konania zásadným problémom, ktoré musel v posledný deň podania žiadosti na SFZ zachraňovať slovenský majoritný akcionár.
 • Áno, z 9 novo prichádzajúcich hráčov do nášho klubu (zabezpečených nemeckým prevádzkovateľom) ich 7 nemá zaregistrovanú zmluvu na SFZ a zatiaľ sa nám nepodarilo dopátrať akým spôsobom boli vyplácané ich mzdy a na základe akého právneho statusu pôsobia v FC Nitra;
 • Áno, nemeckí prevádzkovatelia od Januára 2021 nezaplatili za zamestnancov a hráčov klubu FC Nitra sociálne a zdravotné odvody, preddavky na daň z príjmu a noví hráči prichádzajúci z inej krajiny nemajú vybavené požadované doklady výkon činnosti v SR na čo sme boli upozornení štátnymi inštitúciami;
 • Áno, Nemeckí prevádzkovatelia do dnešného dňa nevysvetlili pôvod predkladaných faktúr od nám neznámych spoločností, ktoré nikdy nevykonávali činnosť v prospech FC Nitra a.s. (keďže stále disponujeme právom k prístupu k účtovným informáciám, máme právo nahliadať do účtovných dokumentov kde sme na uvedené narazili);
 • Áno, nemeckí prevádzkovatelia oklamali na začiatku Januára 2021 pánov trénerov Ščasného a Durkáča tým, že im nevrátili podpísané pracovné zmluvy o výkone činnosti a ani tieto zmluvy nezaregistrovali na SFZ, čo bola ich povinnosť a následne ich bez relevantného dôvodu vyhodili z nášho klubu (podotýkame, že trénerov si vyberali sami nemeckí prevádzkovatelia) čo môže mať voči nášmu klubu finančno-právnu dohru;
 • Áno, Nemeckí prevádzkovatelia neboli ustanovení do predstavenstva spoločnosti FC Nitra a.s. keďže žiadna takáto exaktná časovo ohraničená povinnosť slovenského majoritného akcionára neexistovala. Napriek tomu sme deklarovali ochotu tak urobiť po tom, ako sa nemeckí prevádzkovatelia preukážu finančnou zábezpekou smerujúcou k zaplateniu kúpnej ceny do 31.3.2021 avšak tento návrh bol nemeckým prevádzkovateľom zavrhnutý.
 • Áno, nemeckí prevádzkovatelia úmyselne nezabezpečili organizačne, finančne a personálne priebeh zápasu 2. kola skupinovej fázy Fortuna ligy FC Nitra – FK Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa. Všetky náklady s konaním tohto stretnutia musel riešiť majoritný akcionár. Bez jeho aktivity a operatívnych krokov by sa súťažný zápas neuskutočnil z viny FC Nitra, čo by malo nedozerné následky na pozíciu klubu ako seriózneho partnera a rešpektovaného člena futbalového spoločenstva. O uvedenom nás nemecký prevádzkovateľ ani neinformoval.
 • Áno, v piatok 19.3.2021 sa v médiách objavila správa, že pán Hammer a p. Schwarz odstupujú od zmluvy. Táto informácia nie je správna, uvedené sme dostali na vedomie až v pondelok t.j. 22.3.2021.
 • Áno, je pravda, že FC Nitra má záväzky z rozhodnutí FIFA, ktoré sme zdedili po predchádzajúcom vedení (obdobie pred Novembrom 2020) vo výške cca. 100.000 EUR. Uvedené záväzky budú v lehote stanovenej FIFA vysporiadané
 • Áno, Pán Hammer a p. Schwarz sa pokúsili kúpiť futbalový klub FC Nitra na prelome rokov 2020/2021 na neexistujúcu spoločnosť  a to HS Sport k.s. (podpisovanie dokumentov a iné právne kroky v jej mene), ktorá im vznikla až 16.3.2021!! a na naše výzvy nepredložili ani doklady smerujúce k akejkoľvek existencii tejto entity;
 • Nie, nie je pravda, že s pánmi Schwarzom a Hammerom ďalej rokujeme o odpredaji klubu, náš posledný kontakt bol 19.3.2020 s tým, že páni chceli redukovať kúpnu cenu na cca. 50% z pôvodne dohodnutej čiastky na čo sme s dovolením ani nereagovali (samozrejme aj v kontexte vyššie uvedených bodov),
 • Nie, nie je pravda, že voči FC Nitra sa momentálne vedie konanie pred FIFA ohľadom sporov medzi klubom a hráčmi z konca minulého roka ako bolo mediálne prezentované resp. my ako majoritný akcionár nemáme takú vedomosť.

 

Radi by sme odpovedali aj na rečnícku otázku pána redaktora Jasenku zo šport.aktuality.sk z piatka 19.3.2021:

Nad Zoborom teda stále visí otázka: čo bude s klubom, ak zo záujmu Nemcov napokon zíde.?

 

V prvom rade budeme musieť zaplátať finančné manko, ktoré nemecký investor spôsobil, následne si budeme uplatňovať náhradu škody voči nemeckému investorovi v zmysle platných právnych predpisov, v tom istom čase budeme plniť všetky zákonné požiadavky vyplývajúce z členstva v SFZ a FIFA, súbežne budeme pracovať na skompletizovaní podania pre Licenčnú Komisiu SFZ a takisto sa venovať denno-dennému chodu klubu.

 

Komentáre